Punerea în executare a titlurilor executorii

TITLUL EXECUTORIU reprezintă înscrisul întocmit de către organul competent, cu respectarea prevederilor legii, în virtutea căruia devine posibilă punerea în executare pe cale silită a creanței pe care o constată, cu condiția că executarea să se circumscrie obiectului pe care acesta l-a determinat.

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Legea dispune că executarea silită se vă efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătorești ori al unui alt înscris care, potrivit legii, reprezintă titlu executoriu. Au caracter de titlu executoriu, potrivit legii:

 • hotărârile instanțelor judecătorești pronunțate în procesele civile, inclusiv conflictele de muncă, în procesele comerciale, în procesele în materie de contencios administrativ, în procesele în materie de creație intelectuală și de proprietate industrială, în procesele în materie de expropriere, precum și în cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârșite în procesele penale, cele pronunțate în procesele penale când statuează asupra unor pretenții civile (despăgubiri, cheltuieli de judecată), cele prin care părțile sunt obligate la plata unor amenzi fară caracter penal (administrative, judecătorești etc.), precum și cele pronunțate cu procedura somației de plata;
 • hotărârile instanțelor judecătorești străine după îndeplinirea formalităților prevăzute de lege;
 • hotărârile arbitrale;
 • actele autentificate de notarul public care prevăd o creanță certă, lichidă și exigibilă (contractul de împrumut, contractul de ipotecă etc);
 • cambia, biletul la ordin și cecul;
 • alte înscrisuri cărora dispozițiile legii le recunosc putere executorie: contractul de garanție reală imobiliară, contractul de leasing etc.

Pentru a putea fi puse în executare, hotărârile judecătorești, trebuie să îndeplinească anumite cerințe prevăzute de lege și anume să fie executorii sau definitive și să fie legalizate la grefa instanței.

Documentele necesare pentru deschiderea unui dosar de executare silită:

 • Persoane fizice/juridice:
  • Titlul executoriu în original
  • Cererile de executare (se poate redacta la sediul biroului) descarcă aici
  • După caz, delegație avocat împreună cu factura și chitanța de onorariu.
  • Taxa judiciară de timbru de 20 lei / titlu executor