Executarea obligațiilor de plată

Obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau prin alt titlu executoriu se duce la îndeplinire de bunăvoie conform art. 622 alin. 1 Cod Procedura Civilă.

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obigația sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executarea silită, care începe odată cu sesizarea executorului judecătoresc competent, printr-o cerere de executare silită.

Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu conform art. 632 alin. 1 Cod Procedura Civilă.

Constituie titlu executoriu, hotărârile executorii prevăzute la art. 633 Cod Procedura Civilă sau hotărârile definitive prevăzute la art. 634 Cod Procedura Civilă.

Astfel, dacă sunteți în posesia unei hotărâri executorii sau definitive care prevede plata unei despăgubiri, a unei sume de bani, indiferent de izvorul acesteia, vă puteți adresa biroului nostru pentru punerea în executare a hotărârii respective.

Biroul Executorului Judecătoresc Trif Adrian-Cristian, pune în executare astfel de hotărâri judecătorești, iar sumele obținute sunt virate în contul dumneavoastră, sau pot fi ridicate prin recipisă de consemnare în numerar, direct de la bancă, fară să implice costuri din partea dumneavoastră (taxe, comisioane, etc.).